Предстоящи процедури и мерки

План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Преход към кръгова икономика в предприятията

Untitled Document

Преход към кръгова икономика в предприятията

Цели: 

Ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

1/ Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3/ Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).
4/ Реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятие: ≥ 200 000 лв.

  • малко предприятие: ≥ 600 000 лв.

  • средно предприятие: ≥ 1 000 000 лв.

  • голямо предприятие: ≥ 3 000 000 лв.

5/ Извършват своята основна или допълнителна икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост”.

Допустими дейности:

Проектните предложения следва да осигуряват въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
1/ Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци.
2/ Намаляване на използваните суровини.
3/ Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба.
4/ Производство на устойчиви продукти.

Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА;
2/ Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ ДНА.

Максимален размер на помощта:

• микропредприятия – 350 000 лв., но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
• малки предприятия – 550 000 лв., но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
• средни предприятия – 750 000 лв., но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
• големи предприятия – 1 000 000 лв., но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Процент на финансиране: oт 20 до 50% в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието-кандидат.

Общ бюджет: 180 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: м. април 2023 г.

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Untitled Document

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Цели:

Подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:
1/ опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление;
и/или
2/ инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Допустими кандидати:

1/ регистрирани земеделски стопани;
2/ групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

Допустими разходи:

1/ оборудване за обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване.
2/ оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
3/ оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.
4/ автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане.
5/ машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
6/ машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.
7/ системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини.
8/ системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).
9/ машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.
10/ машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 30 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:1 000 000 лева

Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 318 048 200,30 лева

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Untitled Document

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Цели:

Подпомогане процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител.

Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове –  представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

Допустими кандидати:

1/ Земеделски стопани, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и са регистрирани за първи път като земеделски стопани не по-късно от 30 септември 2022 г.
2/ групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието.
3/ ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
4/ допустимите кандидати следва да отговарят на условията за МСП съгласно чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Допустими разходи за:

1/ изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба;
2/ машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията;
3/ машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба;
4/ специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
5/ оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 300 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 2 346 960 лева
Максимален размер на финансовата помощ: 1 173 480 лева
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева
Невъзстановим ДДС: 3 000 000 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

Untitled Document

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

Цели:

По-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани, които да отговарят на следните условия:
• да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;
• да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
• ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими разходи за:

1/ напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване;
2/ съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
3/ оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
4/ други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност;
5/ оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване; 
6/ оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството;
7/ автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.;
8/ инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 30 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 1 160 000 лева
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 99 736 317 лева
Невъзстановим ДДС: 19 947 262 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Untitled Document

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Цели:

Насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Допустими кандидати:

1/ Развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), които отговарят на следните условия:
• са признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.;
• имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.. В случаите, когато срокът на разрешението за развъдна дейност изтича след подаване на предложението за извършване на инвестиция, преди изплащане на помощта кандидатът следва да подсигури действащо разрешително до края на периода на мониторинг;
• са микро-, малки и средни предприятия съгласно чл. 3 от ЗМСП;
• да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза;
2/ В съответствие с чл. 8, ал. 2 от Закона за животновъдството, за финансова помощ могат да кандидатстват развъдни организации, отговарящи на условията по т. 2, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проектното предложение следва да е регистрирано в регистър Булстат.

Допустими разходи за:

1/ изграждане/реконструкция/ремонт на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
2/ оборудване, включително чрез финансов лизинг, свързано с дейностите по отглеждане на животните: хранилки, поилки, хранителни решетки, прегради, станоци и друго оборудване, съобразно вида на отглежданите мъжки животни за разплод;
3/ оборудване и апаратура, включително чрез финансов лизинг, необходимо за лабораторията за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност –  само дълготрайни материални активи (ДМА);
4/ специализирани транспортни средства за разпространение, включително чрез финансов лизинг, с цел използване на добития разплоден материал.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 30 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 1 500 000 лева
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 4 591 920,14 лв
Невъзстановим ДДС: 918 385,01 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК)

Разработване на иновации в предприятията

Untitled Document

Разработване на иновации в предприятията

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС).

Допустими кандидати:

1/ Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Имат минимум три приключени финансови години.
3/ Отговарят на изискванията за:
• микро предприятие (персонал от 0 до 9 души);
• малко предприятие (персонал от 10 до 49 души);
• средно предприятие (персонал от 50 до 249 души);
• малки дружества със средна пазарна капитализация;
• голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).
ВАЖНО: големи предприятия могат да кандидатстват по процедурата единствено в случаите, когато включват сътрудничество с МСП.

Допустими разходи:

1/ Разходи за услуги
2/ Разходи за оборудване и инструменти
3/ Разходи за възнаграждения
4/ Оперативни разходи

Максимален размер на помощта: до 500 000 лева.

Общ бюджет на процедурата: 127 000 000 лева

Процент на финансиране: до 60%.

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Внедряване на иновации в предприятията

Untitled Document

Внедряване на иновации в предприятията

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации предприятията, попадащи в тематичните области на ИСИС 2021-2027

Допустими кандидати:

1/ Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Имат минимум три приключени финансови години.
3/ Попадат в една от следните категории предприятия:
• микро предприятие (персонал от 0 до 9 души);
• малко предприятие (персонал от 10 до 49 души);
• средно предприятие (персонал от 50 до 249 души);
• малки дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 250 до 499 души.

Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията.
2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. необходими за внедряване на иновацията.
3/ Разходи за услуги, необходими за внедряване на иновацията.

Максимален размер на помощта: до 800 000 лева.

Процент на финансиране: до 45%.

Общ бюджет на процедурата: 293 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Untitled Document

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Цел на процедурата:

Подкрепа за подобряване на производствения капацитет в предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими кандидати:

1/ Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Имат минимум три приключени финансови години.
3/ Попадат в една от следните категории предприятия:
• микро предприятие (персонал от 0 до 9 души);
• малко предприятие (персонал от 10 до 49 души);
• средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).

Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения, оборудване.
2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване).

Максимален размер на помощта: до 150 000 лева

Процент на финансиране: до 50%.

Общ бюджет на процедурата: 117 500 000 лева

Индикативен срок за обявяване: м. септември 2023 г.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)

Адаптирана работна среда

Untitled Document

Адаптирана работна среда

Цели:

Постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Допустими кандидати:

Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон.

Допустими разходи:

1/ Разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на "зелени"
карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на "зелени" модели на организация на труд.
2/ Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве"- психологична подкрепа.
3/ Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
4/ Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
5/ Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.
Процент на финансиране:
• 100% за микро, малки и средни предприятия;
• 80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Нови умения

Untitled Document

Нови умения

Цели:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Допустими кандидати:

Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон.

Допустими разходи за:

1/ предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи.
2/ подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
3/ специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход,
въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии и др.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.
Процент на финансиране:
• микро и малки предприятие – 70%;
• средни предприятия – 60%; ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение – 70%
• големи предприятия – 50%; ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение – 60%.

Общ бюджет на процедурата: 50 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2023 г.

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Untitled Document

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Цели:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Допустими кандидати:

Работодатели.

Допустими разходи за:

1/ Наемане на лица от целевата група, както следва:
• за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12м.;
• за лица с трайни увреждания – до 24м.
2/ Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.
3/ Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.
4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.
Процент на финансиране:
• 100% за микро, малки и средни предприятия;
• 80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Инвестиции за неселскостопански дейности

Untitled Document

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

Цели:

Подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1/ Производствени дейности;
2/ Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3/ Развитие на занаяти.

Допустими кандидати:

1/ Микропредприятия, които да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район.
2/ Земеделски стопани, които да отговарят на следните условия:
• да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност;
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район;
• икономическият размер на земеделското стопанство е не по – малко от 20 001 евро стандартен производствен обем /СПО/.
3/ Физическите лица, които да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
• да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
• да имат постоянен адрес на територията на селски район.

Допустими разходи:

1/ Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
2/ Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане;
3/ Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4/ Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 евро
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 200 000 евро
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.
Общ бюджет на процедурата: 29 000 000 лева
Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2023 г.