Европейски програми

През настоящия програмен период 2014-2020 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си по няколко програми:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТ

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общ бюджет на ОПИК 2014-2020: 1,27 млрд. евро.

За повече информация можете да се свържете с нас чрез нашата форма за обратна връзка

Отворени за кандидатстване процедури Предстоящи процедури

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСКИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСКИ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

Общ бюджет на ОПРЧР 2014-2020: 2,1 млрд. евро.

За повече информация можете да се свържете с нас чрез нашата форма за обратна връзка

Отворени за кандидатстване процедури Предстоящи процедури


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР) е изцяло нова оперативна програма с акецнт върху науката и образованието, като основни фактори за растеж и икономическо развитие. ОП НОИР е насочена към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище, увеличаване на процента на завършилите висше образование от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Общ бюджет на ОП НОИР 2014-2020: 1,37 млрд. евро.

За повече информация можете да се свържете с нас чрез нашата форма за обратна връзка

Отворени за кандидатстване процедури Предстоящи процедури


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) е насочена към поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони; повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите; насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство; възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство; насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните; насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Общ бюджет на ПРСР 2014-2020: 2,9 млрд. евро.

За повече информация можете да се свържете с нас чрез нашата форма за обратна връзка

Отворени за кандидатстване мерки Предстоящи мерки