ОПИК 2014-2020

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Процедура Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

 

 

Финансиране:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 

100 000 лв.

 

Микро предприятия: 500 000 лева

 

 

Mалки предприятия: 750 000 лева

 

 

Средни предприятия: 1 000 000 лева

 

 

Процент на финансиране:

I.                   При регионална инвестиционна помощ

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

 

II.                При режим “de minimis”

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

 

І. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

        Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

        Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия съгласно ЗМСП;

        Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

        Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби

 

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

          Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност

 

*Кодът на основната икономическа дейност на кандидатите е въз основа на данни за 2017 г.

 

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 

Дейности за подобряване на производствения капацитет на кандидатите:

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

– подобряване на производствените процеси;

– намаляване на производствените разходи;

– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

 

 

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

IV. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ

 

– проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) на територията на следните области и поне 70 % от инвестициите (съгласно заявените разходи в бюджета) се реализират на територията на тези области: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

– проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и/или ОПИК;

– проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) .

 

V. МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.05.2019 г., 16:30 ч.

 

При проявен интерес от Ваша страна може да се свържете с нас на:

e-mail: info@sofiacg.com

тел.: 02/987 3252ТГС Гърция-България

5-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

5-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

 

 

Финансиране:

Минимален размер на проектното предложение

Максимален размер на проектното предложение

300 000 евро

600 000 евро

 

Процент на финансиране (безвъзмездна финансова помощ): 65% от стойността на проекта – до 200 000 евро за предприятие.

 

І. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

        Да е юридическо лице, МСП (търговско дружество), което извършва основната си дейност, и е със седалището и адрес на управление в един от следните региони:

България:

Гърция:

BG413 – Благоевград (Blagoevgrad)

EL111 – Έβρος (Evros)

BG422 – Хасково (Haskovo)

EL112 – Ξάνθη (Xanthi)

BG424 – Смолян (Smolyan

EL113 – Ροδόπη (Rodopi)

BG425 – Кърджали (Kardzhali

EL114 – Δράμα (Drama)

 

EL115 – Καβάλα (Kavala)

 

EL122 – Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

 

EL126 – Σέρρες (Serres)

 

          В процедурата могат да участват както фирми с история (мин. 1 година), така и новосъздадени предприятия;

          Максимум 2 партньори за едно проектно предложение (по един партньор от държава).

 

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 

1.      Инвестиции за създаване на ново предприятие (сгради, оборудване, разходи за заплати и др.)

2.      Инвестиции в съществуващи предприятия (закупуване на оборудване, СМР и др.)

3.      Инвестиции за разработване на нови продукти/услуги (изследвания за

разработване на продукти, осигуряване на патенти, закупуване на лицензии, закупуване на специализирано оборудване, превозни средства и др.)

4.      Инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие, изчислено за период от две години;

5.      Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство на дадена продукт (стока и/или услуги), водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията, (закупуване на специализирано оборудване, системи за наблюдение; закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове и др.)

6.      Инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и/ или осигуряване на стабилно минимално производствени прагове (количества), което позволява на предприятието да има достъп до по-големи пазари;

7.      Инвестиции, насочени към подобряване на качеството на продукта/ услугата, (подобрения в дизайна и/или характеристиките на продукта/услугата, подобрения в обслужването на клиентите след продажбата, подобрения в гаранцията на продуктите, мерки за корпоративна отговорност, системи за цялостно управление на качеството и всеки друг аспект, определя общото ниво на качество на продукта / услугата, включително „марката на продукта“ като „зелено“ или „традиционно“)

8.      Инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти (маркетингови проучвания, сътрудничество с други фирми, участия в изложения и др.)

 

 

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.      Разходи за придобиване на ДМА и ДНА включително и СМР – до 100% от стойността на проекта;

2.      Разходи за персонал за период от две години – до 15% от стойността на проекта

3.      Разходи за услуги, свързани с изпълнението и мониторинга на инвестиционния план (проекта) – до 20000 евро/проект

 

IV. МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 години.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.04.2019 г.

e-mail: info@sofiacg.com

тел.: 02/987 3252